Sito Istituzionale del Comune di Laconi - Veduta del Paese
Ufìtizios

Anàgrafe e istadu tzivile
Anàgrafe e istadu tzivile
Recàpitos: Telèfonu: 0782 866207 Fax 0782 869579Oràriu pro su pùblicu:Dae Lunis a Chenàbura 9/12 Martis 9/12 e 15.30/17.30 ...continua
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca Comunale de LàconiTelèfonu: 0782 869810 ...continua
Politzia munitzipale
Politzia munitzipale
Recàpitos: Telèfonu: 0782 866201 - Fax 0782 869579 Oràriu de abertura pro su pùblicu:Dal Lunedì al Sabato 11.00/12.00  ...continua
Servìtzios Sotziales
Servìtzios Sotziales
Recàpitos: Telèfonu: 0782 866220 - Fax 0782 869579Oràriu de abertura pro su pùblicu: dae Lunìs a Chenàbura 10/12 – Martis 15.30 / 17.30 ...continua
Servìtziu Pedagògicu-Culturale
Servìtziu Pedagògicu-Culturale
Recàpitos: Telèfonu: 0782 866222  - Fax 0782 869579Reztida de su pùblicu feti cun apuntamentu. ...continua
Ufìtziu Finantziàriu
Ufìtziu Finantziàriu
Telèfonu: 0782 866209/10 Oràriu de abertura pro su pùblicu:Lunis; mèrcuris; chenàbura: dae is oras de is 11 a is 13Martis: dae is 16 a is 18 ...continua
Ufìtziu tècnicu
Ufìtziu tècnicu
Telèfonu: 0782 866204/05 Fax 0782 869579 ...continua