Sito Istituzionale del Comune di Laconi - Veduta del Paese
Servìtzios Sotziales
Servìtzios Sotziales e Pedagògicu Culturales
Servìtzios Sotziales
Recàpitos: Telèfonu: 0782 866220 - Fax 0782 869579
Oràriu de abertura pro su pùblicu: dae Lunìs a Chenàbura 10/12 – Martis 15.30 / 17.30
Is servìtzios Sòtziu-Assistentziales sunt totu cussas atividades de programmatzione, acumprida e avaloramentu de is servìtzios e de is prestatziones chi punnant a favorire su beneistare de is pessones e de is famìlias chi sunt in situatzione de bisòngiu.
Servìtzios a totu sa populatzione:
-Sustennu econòmicu e sotziale a famìlias e indivìduos
-Servìtziu Sotziale Professionale
-Segretariadu Sotziale
-Assinnos de maternidade e a nùcleos familiares mannos
-Contributos a integratzione de su cànone de locatzione (L.n° 431/98)
-Rembursu gastos e indennidade a su disterradu torradu in Sardigna
-Prestatziones sotziales agevoladas

Servìtzios pro antzianos:
-Comunidade Allògiu “Sant’Innàtziu de Làconi”
-Pianos personalizados de assistèntzia (L.n°162/98)
-Programma isperimentale “Torrare a domo”
-Assistèntzia Domitziliare e Assistèntzia Domitziliare integrada
-Màndigu caente a domitzìliu
-Sustennu inserimetu in istruturas residentziales e amparadas
-Servìtziu tzìvicu antzianos
-Tzentru diurnu antzianos
Servìtzios a is malàidos e a is disàbiles:
-Pianos personalizados de assistèntzia (L.n° 162/98)
-Assistèntzia Domitziliare e Assistèntzia Domitziliare Integrada
-Màndigu caente a domitzìliu
-Sustennu inserimetu in istruturas residentziales e amparadas
-Contributos a destinatzione ispetzìfica: leges de setore L.R. 20/97, L.R. 27/83, L.R.9/04. L.R.11/85
-AIAS trasportu e AIAS aposentada
-Burrada de is barieras architetònicas
-Adatada de is mèdios de locomotzione