Sito Istituzionale del Comune di Laconi - Veduta del Paese
Ufìtziu Finantziàriu
Ufìtziu Finantziàriu
Telèfonu: 0782 866209/10
Oràriu de abertura pro su pùblicu:
Lunis; mèrcuris; chenàbura: dae is oras de is 11 a is 13
Martis: dae is 16 a is 18
Su setore tenet custos ufìtzios:
Ragioneria: leat a incuru s’ammàniu de su bilantzu preventivu e su contu consuntivu; coòrdinat is protzessos de programmatzione de is resursas econòmicas chi durant un’annu o prus; pianìficat is investimentos e chircat is mèdios finantziàrios, leende a incuru sa gestione contàbile siat pro is gastos chi pro is intradas.
Economadu e Patrimòniu: programmat e gestit s’achirimentu de benes e servìtzios de impreu generale, leende a incuru fintzas sa contabilidade de su patrimòniu de s’ente.
Personale: s’ocupat de sa gestione de su personale pro su chi atenet s’aspetu econòmicu-finantziàriu; predisponet is retributziones  leat a incuru, in su matessi tempus, is iscritziones a is sititutos de previdèntzia e assicuratzione, faghende su versamentu dae sa retributzione chi ddi pertenet.

Tributos: assegurat s’averiguada segura e sa gestione de is tributos locales e collàborat cun is ufìtzios finantziàrios istatales. Providet a sa redatzionada de regulamentos chi atenent a is intradas generales de sa Comuna e de is tributos sìngulos