Sito Istituzionale del Comune di Laconi - Veduta del Paese
S’Istatutu
Testos ufitziales de s’istatutu
S’Istatutu
In custa setzione si podet agatare, a manera cumpleta, is testos ufitziales de s’istatutu e de is regulamentos de sa Comuna.
S’istatutu est su documentu chi definit organos, còmpitos e modalidades de funtzionamentu de s’ente comunale.
Bolende informatziones in prus a pitzu de is funtziones de s’Ente Comuna, a pitzu de is règulas chi nde ghiant su funzionamentu e a pitzu de sa rapresentatividade democràtica acumprida dae is tzitadinos pr mèdiu de su votu eletorale, as a agatare in s’istatutu ufitziale paritzas informatziones de interessu. Pro pòdere lèghere s’istatutu iscàrriga su documentu in allegadu.

Sunt a disponimentu pro sa consultatzione totu is regulamentos adotados dae sa comuna, pro ddas pòdere bìdere si podent iscarrigare is documentos in allegadu