Sito Istituzionale del Comune di Laconi - Veduta del Paese
Biblioteca
Sa biblioteca Comunale de Làconi
Biblioteca
Biblioteca Comunale de Làconi
Telèfonu: 0782 869810

Sa biblioteca comunale de Làconi, inchingiada in su 1991, oferit unu servìtziu de informatzione locale pro totu sa comunidade (pipios, giòvanos, mannos);

Sa biblioteca tenet unu patrimòniu de belle 9500 documentos intre volùmenes, opùscolos, periòdicos, videocassetas, cd rom e dvd; tarea printzipale de sa biblioteca est cussu satisfàghere is bisòngios de informatzione ismesende su tempus de isbetu de s’impitadore, custu est istadu possìbile pro more fintzas de s’adesione a su sistema Bibliotecàriu Sarcidanu barbàgia de Seulo chi at cunsentidu de tènnere a disponimentu una sienda de 154.971 documentos chi si podent cuncambiare.
Dae unos cantos annos, sa biblioteca est intrada in s’Opac regionale est a nàrrere in sa retza bibliotecària de Sardigna e duncas in su Sistema Bibliotecàriu Natzionale.

S’Opac (On Line Public Access Catalogue) est sa funtzione de chirca in su catàlogu in lìnia, destinadu a s’impitadore finale, dd’ant acostagiadu cun ghias e agiudos in lìnia. Is puntos de atzessu a s’informatzione sunt cussos de su catàlogu traditzionale comente autore, tìtolu e sugetu.
S’impitadore podet consultare a discansu su catàlogu dae domo e pedire a sa biblioteca de fàghere arribare su chi serbit (fintzas dae Terramanna). S’imprèstidu interbibliotecàriu intre is biddas chi ant aderidu a su sistema est a indonu mentras a fàghere arribare unu documentu dae foras de su sistema bibliotecàriu costat a s’impitadore 3 èuros.
Sa biblioteca curat cun atentu is ammentos istòricos locales e sa setzione archeològicu-ambientale. Sa promotzione de sa literadura est unu de is obietivos printzipales de su servìtziu chi dae annos aderit a su progetu Natzionale Nati pro lèghere fatu pro is pipieddos de edade dae 0 a 6 annos.

In prus sa biblioteca est sa sea de su tzentru CAPSDA est a nàrrere tzentru pùblicu pro is servìtzios digitales avantzados.

Oràrios de abertura:
Lunis: die de serrada
Martis: dae is 10 a is 13 e dae is 15:30 a is 19
Mèrcuris: dae is 10 a is 13 e dae is 15:30 a is 19 
Giòvia: dae is 10 a is 13 e dae is 15:30 a is 19
Chenàbura: dae is 10 a is 13 e dae is 15:30 a is 19
Sàbadu:   dae is 10 a is 13 e dae is 15:30 a is 19
Giassu web de sa biblioteca comunale de Làconi

Email de sa biblioteca comunale de Làconi